Prva faza prodaje (od 26.04.-31.05.2019) – zbiranje zavezujočih ponudb

Prva faza prodaja stanovanj v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata je potekala od 26. aprila do 31. maja 2019 po načinu zbiranja zavezujočih ponudb. Naprodaj je bilo 162 stanovanj s pripadajočimi dvemi parkirnimi mesti in shrambo v podzemnih nivojih.

Ogledi stanovanj so potekali 30 dni v času trajanja Dnevov odprtih vrat, od 26. aprila do 26. maja 2019.

Kupci ste imeli 35 dni časa (od 26. aprila do 31. maja 2019) za oddajo svoje zavezujoče ponudbe.

Ponudbe, ki so prispele pred ali po določenem terminu za oddajo ponudb, niso bile upoštevane!

Varščina za resnost zavezujoče ponudbe za nakup stanovanj je znašala 5.000 € za en oddan obrazec na katerem se je lahko navedlo do tri izbrana stanovanja.

Ponudba stanovanjskih enot je v prvi fazi prodaje k ogledu pritegnila več kot 2.000 interesentov, 203 ponudniki pa so za najbolj zaželene stanovanjske enote oddali tudi zavezujoče ponudbe potrjene s plačano varščino.

Konec junija je DUTB zaključila z izborom ponudnikov v okviru prve faze prodaje. Na podlagi pridobljenih zavezujočih ponudb za nakup stanovanj bo DUTB pogodbe sklenila z najboljšimi ponudniki, neizbranim ponudnikom pa je že vrnila plačano varščino.

Druga faza prodaje (od 02.09.-21.10.2019) – prodaja preko e-dražb

Z 2. septembrom smo pričeli z drugo fazo prodaje stanovanj, v okviru katere je bil možen nakup vseh preostalih neprodanih stanovanj (razen vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne).

Nakup stanovanj je potekal izključno preko elektronskih dražb, ki so se pričele 30. septembra 2019, za vsako stanovanje posebej in se zaključile 21. oktobra 2019.

Varščina za resnost ponudbe za nakup stanovanj je znašala 5.000 € na posamezno dražbo.

DUTB je zaključila z izborom ponudnikov v okviru druge faze prodaje. DUTB bo pogodbe sklenila z najboljšimi ponudniki (najboljšimi dražitelji) v postopku elektronske javne dražbe za nakup stanovanj, neizbranim ponudnikom pa bo vrnila plačano varščino.

Tretja faza prodaje (od 02. decembra 2019 dalje) – prodaja preko zbiranja zavezujočih ponudb

2. decembra smo pričeli s tretjo fazo prodaje, v okviru katere je bilo v začetku na voljo preostalih 30 neprodanih stanovanj (razen vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne) in tudi 13 dodatnih parkirnih mest. Proste stanovanjske enote in izklicne cene so razvidne na http://www.koprskavrata.eu/Stanovanja_Koprska_vrata/.

Nakup stanovanj in dodatnih parkirnih mest poteka izključno z zbiranjem zavezujočih ponudb. Nakup bo omogočen kupcu, ki bo prvi podal zavezujočo ponudbo najmanj v višini objavljene izklicne cene, ter k ponudbi priložil potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe v višini 5.000 evrov. V primeru da v istem dnevu DUTB prejme več kot eno ponudbo, bo še prosto stanovanje ali parkirno mesto prodala kupcu z višjo ponudbo oz. kupcu, ki je prvi oddal ponudbo. Proste stanovanjske enote in izklicne cene so razvidne na http://www.koprskavrata.eu/Stanovanja_Koprska_vrata/.

Več informacij o nakupu je navedeno v Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb.

V nadaljevanju je predstavljen kratek povzetek načina prodaje z zbiranjem zavezujočih ponudb.

 

PRED  ODDAJO ZAVEZUJOČE PONUDBE

  • Pridobite informacije o nepremičnini in se seznanite s Splošnimi pogoji prodaje posameznih delov stavbe

Spletna stran projekta Koprska vrata:

http://www.koprskavrata.eu/Stanovanja_Koprska_vrata/

 

Možnost ogleda:

Preostala neprodana stanovanja in dodatna parkirna mesta si lahko ogledate po predhodnem naročilu. Za rezervacijo ogleda pokličite na telefonsko številko 080 73 15, pišite na elektronski naslov info@koprskavrata.eu ali navedite vaš želen termin ogleda s klikom na koledar pri posameznem stanovanju na spletni strani http://www.koprskavrata.eu/Stanovanja_Koprska_vrata/.

 

  • Vplačajte varščino

Plačilo varščine je v višini 5.000,00 EUR. Z varščino ponudnik potrdi resnost svoje ponudbe.

Varščina so nakaže na račun prodajalca (t.j. DUTB d.d.) št. SI56 2900 0005 1319 162, sklic 00 »39-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila:

»VARŠČINA ZA NAKUP STANOVANJA V OBJEKTU KOPRSKA VRATA - DUTB ID 39« ali

»VARŠČINA ZA NAKUP PARKIRNEGA MESTA V OBJEKTU KOPRSKA VRATA - DUTB ID 39«,

V primeru, da želi ponudnik kupiti več pogodbenih predmetov (t.j. več stanovanj, parkirnih mest) je potrebno na transakcijski račun DUTB nakazati toliko Varščin, kolikor pogodbenih predmetov (t.j. stanovanj, parkirnih mest) želi ponudnik kupiti.

 

  • Oddajte zavezujočo ponudbo

Obrazec za oddajo zavezujoče ponudbe je objavljen skupaj z Vabilom na: http://www.koprskavrata.eu/Prodajna_dokumentacija_3/

 

  • Kriterij izbora najugodnejšega ponudnika

V prvem koraku izbire ponudnika bo prodajalec za posamezni pogodbeni predmet izbral ponudnika, ki bo za isti pogodbeni predmet prvi podal zavezujočo ponudbo, ki mora biti najmanj enaka (ne sme biti nižja) izklicni ceni, k ponudbi priložil potrdilo o plačilu varščine za resnost ponudbe v višini 5.000 evrov in bo ponudnik izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

V primeru, da prodajalec v istem dnevu dobi več ustreznih zavezujočih ponudb za isto nepremičnino, bo prodajalec izbral ponudnika, ki je oddal najvišjo ponudbo, v kolikor bo ponudnik izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

V primeru, da več ponudnikov odda ustrezno zavezujočo ponudbo za enako ceno v istem dnevu, bo prodajalec izbral ponudnika, ki je ponudbo prej oddal priporočeno na pošto, v kolikor bo ponudnik izpolnjeval vse pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ogled stanovanj

Z 2. septembrom smo pričeli z drugo fazo prodaje stanovanj, v okviru katere je možen nakup vseh preostalih neprodanih stanovanj (razen vzorčnega stanovanja in prodajne pisarne). Ogledi preostalih neprodanih stanovanjskih enot so po predhodnem naročilu ponovno omogočeni. Za voden ogled nas kontaktirajte preko telefonske številke 080 73 15, preko elektronske pošte info@koprskavrata.eu, oziroma navedite vaš želen termin ogleda s klikom na koledar pri posameznem stanovanju.

Prodajo za DUTB vodi nepremičninska družba RE/MAX (01 420 59 14 ali 080 73 15, info@koprskavrata.eu).

Kako kupiti poslovne prostore

Pravno obvestilo

Glede oglaševanih cene nepremičnin  v okviru projekta Koprska vrata DUTB potencialne ponudnike obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem, pri čemer pa DUTB izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja, zato oddane ponudbe v postopku prodaje in zbiranja eventualnih zavezujočih ponudb ne zavezujejo DUTB sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane cene, dokler DUTB izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.

DUTB si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) dni od posredovanja izida postopka. Pritožbo je potrebno vložiti neposredno pri DUTB v pisni obliki ali s priporočeno pošiljko. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja pritožbe, ID znak (RE ID) upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnava ustrezen kreditno-naložbeni odbor. O sprejeti odločitvi glede pritožbe se obvesti pritožnika.